Vách ngăn và không gian thờ 274 Nguyễn Tri Phương 3 Vách ngăn và không gian thờ 274 Nguyễn Tri Phương 2 Vách ngăn và không gian thờ 274 Nguyễn Tri Phương 1